සත්‍යය සොයා ගමු

සත්‍යය හරි ආකාරයෙන් සොයා ගමු

ඉඩම් ආක්‍රමණය

ඉස්ලාමය  මුස්ලිම් වරුන්ට අනුන්ගේ ඉඩම් ආක්‍රමණය කරන්න කියනවද ??
මුස්ලිම් වරුන් අනුන්ගේ ඉඩම් ආක්‍රමණය කරන කියන කතාවේ ….
මුස්ලිම් වරුන් එහෙම  කරනවානම් ඒකට  ඉස්ලාම් මොනවද කියන්නේ ඉස්ලාම් දෙන උත්තරේ කුමක්ද ???

මේ පල්ලෙහා දාන හදීස් “සහීහ්-බුහාරි” එකේ එන ඉතා බලවත් හදීස්
Narrated Said bin Zaid:Allah’s Apostle said, “Whoever usurps the land of somebody unjustly, his neck will be encircled with it down the seven earths (on the Day of Resurrection). “
Narrated Abu Salama:That there was a dispute between him and some people (about a piece of land). When he told ‘Aisha about it, she said, “O Abu Salama! Avoid taking the land unjustly, for the Prophet said, ‘Whoever usurps even one span of the land of somebody, his neck will be encircled with it down the seven earths.”
Narrated Salim’s father (i.e. ‘Abdullah):The Prophet said, “Whoever takes a piece of the land of others unjustly, he will sink down the seven earths on the Day of Resurrection.”
ඉස්ලාම් මුස්ලිම් වරුන්ට අනුන්ගේ ඉඩම් ආක්‍රමණය කරන්න කියනවද ??

මේ වගේ හදීස් තවත් කීපයක්ම තිබේ
පොඩි ඉඩම් කෑල්ලකට  මෙච්චර දඩුවම මෙහෙම නම් ?????

අනුන්ගේ ඉඩම් ආක්‍රමණය කරන්නන්  ගෙන ඉස්ලාම්  මොනවද කියන්නේ ??දන්නවද ??

Narrated Abu Huraira:The Prophet said, “When an adulterer commits illegal sexual intercourse, then he is not a believer at the time, he is doing it, and when a drinker of an alcoholic liquor drinks it, then he is not a believer at the time of drinking it, and when a thief steals, then he is not a believer at the time of stealing, and when a robber robs, and the people look at him, then he is not a believer at the time of doing robbery”.

තවත් කුරානයෙ සූරා-අල්-ෆජ්ර් එකෙත්  තවත් තැන්වල  පොදුවේත් ආක්‍රමණයන්ගෙන සදහන කර ඇත  ඔවුන් මුස්ලිම් /මුස්ලිම් නොවෙන ය කියා වර්ගීකරණය කර නොමැත (සමහර තැන්  වල මුස්ලිම් අයට වෙනමම කියා ඇත )..

මේ අනුව ඔබ හිතනවාද ඉස්ලාම් අනුන්ගේ ඉඩම් ආක්‍රමණය කරන්න ඉඩ දීල තියනවයි කියා ??

Single Post Navigation

2 thoughts on “ඉඩම් ආක්‍රමණය

 1. Jameelah on said:

  මේක අල් කුරාන් වල තියෙන එක නමුත්, එත්තටම වෙන්නේ වෙන දෙයක් නේ ද? කොයි තරන් මත් ඩ්‍රව්ය අපේ අය ගේනවද? ඒත් ඔයා කියන්නේ කුරානේ ඒවා වැරදි කියලා කියන නිසා(2.219) ඒක වන්නේ නෑ කියලාද? අපිට තියෙන චෝදනාව එකක්, කුරාණේ කියන එක තව එකක්. ඔයා වැරදියට තේරුම් අරන් තියෙන්නේ.

  ගෑනු අයට සලකන විදිය? කුරානේම තියෙනවා ගැහෙණු අය පිරිමි අයගෙන් බාගයක් කියල. ඒ නිසා ඔයා පැහැදිලියි ඔයාත් සාම්ප්‍රදායික මුස්ලිම් කෙනෙක් කියල.

  • ඔබ කියන දේ වෙනවා මම කිව්වද මුස්ලිම් වරුන් කරන්නේ නේ කියා ??

   ඒ වගේම ඔබ තුමාට කියන්න පුලුවන්ද ඒ වගේ වැරදි අනිත් ආගමිකයන්ගෙන්/දර්මයන් පිළිපදින අයගෙන් වෙන්නේ නෑ කියා ?

   ඇයි මුස්ලිම් වරුන් කරන වෙරදී විතරක් ආගමක් සම්බන්ද දෙයක් විදියට පෙන්නන්නේ ??

   මම මේ ලිපිය ලියල තියෙන්නේ සමහර මුස්ලිම් වරුන් කරන වෙරද්ද ආගමේ වැරද්දක් කියා හුවාදක්වන ය වෙනුවෙන්(මම හිතන්නේ ඔබ අර ගොඩට අහුවෙන්නේ නෑ)
   මම හිතනවා ඔබ නොදෙනුවත් කියා

   මත් ඩ්‍රව්ය ආනයනය කරන අයගෙන් ගොඩක් මුස්ලිම් වරුන් හිටියා

   අපේ ජනාදිපති තුමාගේ අවංක උත්සාහය නිසා දෙන මම හිතන්නේ ඔක්කොම එවුන්(මුස්ලිම් මත් ඩ්‍රව්ය ජාවාරම් කරුවෝ) ඉවරයි >>

   මොකුත් ඕනේ නේ පොඩි ඔවෙන්ටත් මොනවද උනේ කියා හොයල බලන්න

   දෙන ඒවා කරන්නේ කවද කියා ඔබ දන්නවා එති(රටම දන්නවා දෙන ලංකාවේ එම ජාවාරම කරන්නේ කව්ද කියා)

Leave a Reply to Jameelah Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: