සත්‍යය සොයා ගමු

සත්‍යය හරි ආකාරයෙන් සොයා ගමු

කුරාණය පොතක් වශයෙන් ගොනු කිරීම

නබිතුමා ජීවතුන් අතර සිටියේදී එතුමා අපෙන් සමුගන්න ඉස්සෙල්ල ම සහාබවරුන් අතරේ ඔවුන්ගේ හිතෙත්  ..වෙනත් ලියන්න පුළුවන් ද්‍රව්‍යන්  වලත් ලියවිලා පැතිරිලා  තිබුනී.නබිතුමා ජීවතුන් අතර සිටියේදී කුරාණය පොතක් වශයෙන් ගොනුකිරීමට වෑයම් ගනු නොලබුහ.

මෙවන් හේතුන් නිසා කුරාණය පොතක් වශයෙන් ගොනු කිරීම වෑයම් ගනු නොලබුවෙයි කියා කිවහැක.

01.කුරාණය කාලයෙන් කාලයට කොටස් කොටස් වශයෙන් පහල වීම
02.ඒ කාලයේ කුරාණයේ පහළවෙන පිළිවෙලට ඒ වෙලේම ලියන්නට සුදුසු ද්‍රව්‍යයන/යාන්ත්‍රයන නොතිබීම(උදාහරණයට ගමනක සිටින විට/යුද්දයකදී)

ඒවුනත් මුහම්මද් නබිතුමාගේ අනකිරීම මත කුරාණය ඒ වෙලේම අදාළ වාක්‍යන් ගස් පොතු/සතුන්ගේ හම/කටු වල පිටපත් කරන ලදී .මේ වෙනුවෙන්ම මුහම්මද් නබි(සල්) තුමා සහාබවරුන් කීපදෙනෙක්වම වෙනමම යොමු කර එම  සහබාවරුන් “කුත්තාබුල් වහී”(වහී ලියන්නන් ) ලෙස හදුන්වන ලදී.

අලි රලියල්ලාහු අන්හු තුම
මුආවියා රලියල්ලාහු අන්හු තුමා
උබයි ඉබ්නු කලබ් රලියල්ලාහු අන්හු තුමා
සයිද් බින් සාබිත් රලියල්ලාහු අන්හු තුමා
වගේ සහබා වරුන් ඒ අයගෙන් විශේෂිතයි.

නබිතුමා අණ  කරන්න නැතුවත්  සමහර සහාබවරුන් තමන්ට පුළුවන් උපකරණ වල පිටපත් කරලා තියාගත්හ.(එහෙම  තියාගත්තු එකට සාදක ගොඩක් හදීස් වල දකින්නට හැක ).නබිතුමාගේ කාල සීමාවෙදීම කුරාණය ආරක්ෂිතව තිබුනා ආකර්යයක් මේක.තවත් ක්‍රමයක් වෙන්නේ සහාබාවරුන් පාඩම් කිරීම.අරාබි සමාජයේ සහාබාවරුන්ට තිබු අතිශය මතක ශක්තිය කුරාණය ආරක්ශාවීමට දායාදයක් විය කරුණක්.(අරාබි වරුන්ගේ අතිශය මතක ශක්තිය ගොඩක් උදා හරණ ගොඩක් තියේ එයින් එකක් ඔවුන් ඔවුන්ගේ පරම්පරාව පැවත  එන පිළිවෙල මතක තියගනිමය  …සමහර සහාබවරුන් 100 වැඩි  පරම්පරා පැවත  එන පිලිවල දැන ගැන  සිටිහ ).නබි තුමා ජීවතුන් අතර සිටියැදීම සහබාවරුන් කීප දෙනෙක්ම කුරාණය මුළුමනින්ම පාඩම් කර ගෙන සිටියහ.ඔවුන්ගෙන්

අබ්දුල්ලාහ් ඉබනු මසුඋඩ් රලියල්ලාහු අන්හු තුමා
සයිද් බින් සාබිත් රලියල්ලාහු අන්හු තුමා
අබු සෛද් රලියල්ලාහු අන්හු තුමා
මුආද් ඉබ්නු ජබල් රලියල්ලාහු අන්හු තුමා
අබු දර්දා රලියල්ලාහු අන්හු තුමා
උබයි ඉබ්නු කලබ් රලියල්ලාහු අන්හු තුමා
සාලිම් ඉබ්නු මඃකල් රලියල්ලාහු අන්හු තුමා
වෙන අය විශේෂයෙන් කියා හෙක .

නබි තුමාගෙන් පසු අබු බක්කර් රලියල්ලාහු අන්හු තුමාගේ කාල සීමාවේ කුරාණය ආරක්ෂා වුනු හෙටි මීට පසුව බලමු.

***සහෝදරයන්ගෙන් ඉල්ලෙමක් මේකේ වචන වෙරදී ගොඩක් තියන්න පුළුවන් එහම තියන ඒ වා මට පෙන්වල දෙන්න*****

Advertisements

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: