සත්‍යය සොයා ගමු

සත්‍යය හරි ආකාරයෙන් සොයා ගමු

සිංහලෙන් සහෝදර වෙබ් අඩවි

www.alquranaya.com

www.hadeesgrantha.com

www.yahamaga.com

www.yayuthumaga.com

www.sinhalaislam.com

www.sinhalaquran.com

www.muslimkanthawa.com

www.dawahcorner.net

www.manaruddawa.org

www.gitimes.com

www.gnations.org

www.sinhalenislam.org

www.islaamaya.com

www.obataislam.com

www.hubbunnabi.org

www.saheelan.com

www.islamyanukumakda.com

www.anvermanatunga.com

www.sihalamuslims.org

www.tamilbayans.com

www.islamicbook.ws

www.islamlanka.net

www.muslimithihasaya.com

www.nabithuma.com

www.islamdarshanaya.com

www.sahabiwaru.com

www.aradanaa.org

 

Single Post Navigation

4 thoughts on “සිංහලෙන් සහෝදර වෙබ් අඩවි

  1. Kona nethi sakkili thambi heththa thopi awajathakawa upan heththa (Lankawe thopi jathaka wela thiyenne arabi hambayanta) thopita kiyala adugane bashawak wath thiyenawada? thopi me site okkoma sinhalen hadanneth thope awajathaka kama oppu karannai.

    • Roshan on said:

      හිහි තමිබි පැටවුන්ට නොදන්න භාෂාවක් නැහැ බං…

  2. ඒයි බූරු තම්බි කැරිය….උමේ අම්මට හුකල අල්ලගේ පුකේ අරින්න නං මං කැමතියි….

  3. ඒයි ඌරු තම්බි කැරිය කවුද හුත්තො සහෝදරය ….උමේ අම්මට හුකල අල්ලගේ පුකේ අරින්න නං මං කැමතියි….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: